Rapport från styrelsemöte 17 augusti

Vid styrelsemötet 17 augusti, har vårt fibernät varit igång några månader och fungerat mycket bra, ytterligare några fastigheter är på gång att anslutas med blåsning/svetsning av fiberkabel.
Spåren efter grävningen har läkt (hjälpt av sol och regn), lite återstår att åtgärda, t.ex. att fylla lecakulor i kopplingsskåpen, markeringsstolpar var fiberkabel ligger m.m., vilket är tillfälle att utföra ditt ideella arbete – kontakta Sven Olof Salomonsson som samordnar detta.

Ett antal fastigheter har ännu inte kopplat upp sig, (några har kopplats upp sig och sedan stängt ner) att alla fungerar är en garanti- och besiktningsfråga, teknikgruppen har koll och jobbar vidare med detta.
För att avsluta projektet och rekvirera bidragsdelen från Länsstyrelsen, skickades ansökan om ledningsrätt till Lantmäteriet in den 14 juli, (beräknas vara klart inom 4 månader), besiktning av vårt fibernät skall göras när de sista anslutningarna är klara, för att rekvisitionen av bidragsdelen skall slutföras. Vi beslöt därför att ansöka om förlängning för att avsluta projektet till 20180630.

I media (bl.a. Borås Tidning) ser man att telestationer i vårt närområde stängs, kopparnätet läggs ner, och abonnemangsavgiften ökar.

Byanätsavgiften som skall användas för att betala drift/underhåll av vårt nät, avskrivningar m.m. har fakturerats sedan maj månad, de allra flesta är betalda, några påminnelser har skickats ut och i slutet av september kommer ny faktura för 4:e kvartalet 2017.

Av anslutningsavtal och stadgar framgår att vi är en ekonomisk förening som ägs av medlemmarna med deras insatsbelopp.
Fastigheter byter ägare och insatsen i fiberföreningen överlåtes till de nya ägarna som då blir medlemmar i vår förening. Ett överlåtelseavtal, som vi tillhanda har, skall fyllas i och undertecknas av tidigare/ny ägare och fiberföreningen.
För att medlemmar skall använda fiberanslutningen kommer vi att på olika sätt vara behjälpliga med information, vilka tjänster som finns för telefoni, TV och bredband hur man beställer och vad de kostar också jämfört med befintliga kostnader. Detta finns redan nu delvis på hemsidan (info.krakeredfiber.se) och kommer att uppdateras.
Med fakturan i september kommer också ett informationsblad om detta.