Rapport från föreningsstämman 18 april 2024

Torsdag 18 april hölls föreningsstämman, med 10 medlemmar närvarande.

Resultat- och balansräkning för 2023 fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2023.

Föreningsstämman godkände styrelsens förslag avseende ändring/uppdatering av stadgarna.

Byanätsavgifter

  • Byanätsavgifter för enskilda fastigheter med en anslutning behölls oförändrade 100:- per anslutning ink. moms.
  • För fastigheter med flera anslutningar på samma fastighet gäller fr.o.m. 240701 100:- ink. moms per anslutning.
  • Särskilda avgifter för hyresfastigheter togs bort, fr.o.m. 240701 gäller samma avgifter som för enskilda fastigheter 100:- /anslutning ink. moms.
  • För vilande/passiva anslutningar är avgiften oförändrade 100:- ink. moms/år.
  • För företag/organisationer är avgifterna 250:- till 2000:- per företag beroende på antal anslutningar.

Medlemsavgift

  • Oförändrad med 100:- per medlem och år.

 I styrelsen kvarstår ytterligare ett år Per Olof Eriksson, Per Hillerström, Fredrik Klawitter och Ingvar Johansson. Håkan Eriksson, Andrea Forsberg och Linus Sääf omvaldes på två år.

Till suppleanter på ett år omvaldes Anders Engberg och Björn Hidfors.

Revisor är Monika Ekdahl med Håkan Blixt som suppleant, båda valdes på ett år.

Till valberedning inför nästa års föreningsstämma valdes Johanna Armå och Per Olof Larsson, styrelsen kommer att utse en sammankallande.

Efter föreningsstämman konstituerades styrelse med Håkan Eriksson som ordförande under ett år till nästa ordinarie föreningsstämma med Per Olof Eriksson som vice ordförande och Ingvar Johansson som administratör/sekreterare och kassör samt Andrea Forsberg som vice administratör/sekreterare/kassör.