Rapport från årsstämman 2019

Torsdag 21 mars hölls vår 6:e ordinarie årsstämma på Pulsens Golfcenter, Kråkered

Medlemmar från 18 fastigheter hälsades välkomna när stämman öppnades kl. 19.

Veckan före årsstämman kopplades 2 nya anslutningar in och ytterligare några fastigheter är på gång – de inom vårt område som ännu inte är med är välkomna – kontakta oss per e-post för att komma igång så fort som möjligt.

Under året har vi gjort en delredovisning och tillsammans med tidigare förskott fått utbetalt 2,5 milj. (80 % av beviljat bidrag som är 40 % av redovisade kostnader) från Länsstyrelsen/Jordbruksverket.
Ansökan om ledningsrätt skickades in i juli 2018 till Lantmäteriet – förrättningen blev försenad och beräknas preliminärt bli klar före halvårsskiftet och vårt nät blir registrerat på Ledningskollen, därefter skall vårt projekt slutredovisas innan resterande bidrag utbetalas.
Kontokrediten hos Swedbank – från början 3,1 milj är nu på 1,0 milj kr.

Det ideella arbetet, enligt anslutningsavtalet, 8 timmar alternativt betala 2000:- , är det många som gjort och rapporterat till vår projektledare Sven-Olof Salomonsson – några har meddelat att de betalar 2000:- , vi kommer under april-maj att skicka ut fakturor till de medlemmar som ännu inte gjort sin insats eller som anmält att de inte har möjlighet att göra detta.

Det ideella arbete som gjorts har varit av skiftande kvalité – vissa delar har varit nödvändigt att göras på nytt – det allra mesta har varit mycket bra.

Vid årsstämman omvaldes avgående ordinarie styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning.

Styrelsen kommer att konstitueras vid nästa möte – 23 april 2019.

De framtida arbetsuppgifterna kommer att förändras – när nätet är igång och Fiberekonomi sköter det mesta av vår administration – återkommer med ytterligare info efter nästa styrelsemöte.

Byanätsavgiften – kostnader för drift/underhåll av nät, administration, avskrivningar m.m. är oförändrad:

Enskild fastighet

aktiv anslutning 120:-/ mån exkl. moms ytterligare aktiv anslutning samma fastighet 40:-/anslutning/månad exkl. moms

Passiv anslutning 100:-/år exkl. moms, vid aktivering av anslutningen utgår en anslutningsavgift 1200:-/exkl. moms

Hyresfastighet
40:-/anslutning/månad exkl. moms, dock en minimiavgift 200:-/månad exkl. moms

Företag
Från 250:-/månad exkl. moms