Författararkiv: Kråkered Fiber

Rapport från föreningsstämman 2021

Torsdag 10 juni hölls föreningsstämman, för första gången digitalt och den 8:e nu som föreningsstämma efter ändringen i stadgarna från årsstämma till föreningsstämma, vid årsstämman 24 juni 2020.

15 medlemmar hade efter inbjudan anmält sig att deltaga, 12 uppkollade hälsades välkomna och 3 som anmält sig kopplade inte upp sig.

Resultat- och balansräkning för 2020 fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2020.

Beslöts att Byanätsavgifterna för 2021 skall vara oförändrade och tidigare medelsavgift är förändrad till serviceavgift också den oförändrad vilket innebär 100:-/ år.

I styrelsen kvarstår ytterligare ett år Håkan Eriksson, Sven Olof Salomonsson och Linus Sääf, därutöver omvaldes på två år Per Olof Eriksson, Per Hillerström, Fredrik Klawitter och Ingvar Johansson.

Suppleanter på ett år är Anders Engberg, Björn Hidfors och Lucas Flysjö.
Revisor är Monika Ekdahl med Håkan Blixt som suppleant.

Val av valberedning inför nästa år föreningsstämma uppsköts till en extra föreningsstämma under hösten 2021 – särskild kallelse/inbjudan kommer senare. Välkomna med förslag till valberedning och ledamöter till styrelse kommande år.

Efter föreningsstämman konstituerades styrelse med Håkan Eriksson som ordförande under ett år till näst ordinarie föreningsstämma med Per Olof Eriksson som vice ordförande och Ingvar Johansson som administratör /sekreterare och kassör.

Nästa styrelsemöte planeras till 18 augusti 2021.

Första styrelsemöte 2021

Nytt år med fortsatta begränsningar på grund av corona pandemin – vi har haft föreningens första digitala styrelsemöte –  gått igenom det aktuella läget – den senaste nya anslutning startade vid årsskiftet – finns plats för ännu fler.

Kolla gärna er inloggning till Fiberekonomi – har ni glömt inloggning och lösen – återkom per e-post till ingvar@dalvik5.se som skickar vi en ny inloggning – så ni kan kolla/göra er val vilket fakturaval (vi ser gärna att ni väljer autogiro) ni vill ha, att adresser m.m. är rätt.

Föreningen skall enligt stadgarna hålla föreningsstämma senast sista juni – vi avvaktar hur det blir med vaccinationer, regler för sammankomster osv. Kallelse kommer senast i slutet av maj månad.

Välkomna med synpunkter/förslag för den fortsatta verksamheten – valberedningen inför föreningsstämman påbörjar sitt arbete – kom gärna med förslag på ledamöter till styrelse osv.

Rapport från årsstämman 2020

Onsdag 24 juni hölls den från 26 mars inställda 7:e ordinarie årsstämman, nu utomhus med hänsyn till coronasituationen, i strålande väder.

Per Hillerström hälsade 15 personer från 14 medlemsfastigheten välkomna när stämman öppnades kl. 18.

På fredag i denna vecka 26 kopplas 3 nya anslutningar in – de inom vårt område som ännu inte är med är välkomna – kontakta oss per e-post för att komma igång så fort som möjligt.

Lantmäterimyndigheten i Borås höll den 4 juni en förrättning om ledningsrätt för vårt nät, vilket vann laga rätt i början av juli, registreringen i Ledningskollen är nu klar.

Under året har vi slutredovisat vårt projekt till Länsstyrelsen/Jordbruksverket och det resterande bidraget på 555.816 kr kom in på vårt bankkonto den 15 november, under 5 år från detta datum gäller ”återkravsregler” av bidraget om vi säljer/överlåter vårt nät till ägare.

Kontokrediten hos Swedbank – från början 3,1 milj kr är nu sedan januari 2020 avslutad och på vårt bankkonto finns vid årsstämmodag drygt 350.000 kr.

Det ideella arbetet, enligt anslutningsavtalet, 8 timmar alternativt betala 2000 kr , är det många som gjort och rapporterat till vår projektledare Sven-Olof Salomonsson – några har meddelat att de betalar 2000 kr, detta är nu avslutat utan att någon betalt något beroende på skatteverkets regler.

Vi äger och förvaltar vårt nät tillsammans, ideella insatser kommer fortsatt att behövas för olika uppgifter, du som vill/kan hjälpa till kontakta någon i styrelsen – skicka ett mejl.

Vid årsstämman omvaldes Håkan Eriksson, Sven Olof Salomonsson och Linus Sääf nyvaldes som ersättare för Magnus Rosen som avsagt sig, suppleanterna Anders Engberg och Björn Hidfors omvaldes och ytterligare en suppleant, Lucas Flysjö nyvaldes.

Kvarstående ordinarie styrelseledamöter är Per Olof Eriksson, Per Hillerström, Ingvar Johansson och Fredrik Klawitter.

Styrelsen kommer att konstitueras vid möte – 19 augusti 2020.
Revisorn Monika Ekdahl och rev.suppl Håkan Blixt omvaldes.

De framtida arbetsuppgifterna kommer att förändras – återkommer med ytterligare info efter nästa styrelsemöte.

Byanätsavgiften – kostnader för drift/underhåll av nät, administration, avskrivningar m.m. är oförändrad lika föregående år:

Enskild fastighet – aktiv anslutning 120 kr/ mån exkl. moms ytterligare aktiv anslutning samma fastighet 40 kr/anslutning/månad exkl. moms.

Passiv anslutning 100 kr/år exkl. moms, vid aktivering av anslutningen utgår en anslutningsavgift 1200 kr/exkl. moms.

Hyresfastighet – 40 kr/anslutning/månad exkl. moms, dock en minimiavgift 200 kr/månad exkl. moms.

Företag – Från 250 kr/månad exkl. moms

Stadgarna ändrades/anpassades enligt nya lagar för ekonomiska föreningar.

Medlemsavgiften ändrades till en serviceavgift med samma belopp som tidigare.