Stadgar

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Kråkereds fiber ekonomisk förening.

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett lokalt fibernät för bredband, ledningsnät, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna trafiktjänster, exempelvis så kallade bredbandstjänster och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.

Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att använda föreningens tjänster.

§ 3 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Borås kommun.
Föreningens verksamhetsområde är Kråkered (söder om Borås stad) med omnejd.

§ 4 Medlemskap

Till medlem kan antas sökande, fysisk eller juridisk person, som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde, tecknat avtal om anslutning till föreningens ledningsnät och om sökanden i övrigt kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål.
Om en fastighet har flera delägare kan dock endast en av dem vara medlem. En fastighetsägare som äger flera fastigheter skall söka ett medlemskap per ansluten fastighet. Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.

Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

§ 5 Insatser

Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om 20.000 SEK för varje ansluten fastighet. Insatsbelopp betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. En insats återbetalas tidigast 2 år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 kap. 1 § i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 6 Avgifter

§ 6.1 Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas vid årsstämman för nästa år. Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 6.2 Anslutningsavgift

För att ansluta en byggnad på en fastighet till föreningens ledningsnät tar föreningen en anslutningsavgift som varierar beroende på om anslutningen omfattas av regler för stöd/bidrag som föreningen kan söka och fastställs av styrelsen och regleras i anslutningsavtal som upprättas mellan föreningen och fastighetsägaren.
Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 6.3 Nätavgift

Varje medlem ska löpande till föreningen betala en nätavgift per anslutning enligt beslut på årsstämma och överenskommet fastighetsanslutningsavtal. Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 6.4 Andra avgifter

Avgifter för eventuella trafiktjänster/övriga tjänster, bestäms av styrelsen enligt särskilda tjänsteavtal med medlem, med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning.

§ 7 Uppsägning av medlemskap och uteslutning

Ett medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast två år efter inträdet. Uppsägning göres skriftligen till styrelsen senast tre månader före räkenskapsårets slut. En medlem som inte längre deltar, har en anslutning i föreningens nät, bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman för avgörande genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 8 Förvärv av andel

Har medlems andel övergått på annan genom bodelning, arv eller testamente, ska den som har förvärvat andelen ansöka om medlemskap inom de tidsfrister som anges i 3 kap. 2 § lagen om ekonomiska föreningar.

Den som har förvärvat en medlems andel genom överlåtelse (köp, gåva, byte etc) utan att själv vara medlem i föreningen ska ansöka om medlemskap inom sex månader efter förvärvet.

Beträffande förutsättningar för medlemskap, form för ansökan och beslutande organ vid ansökan enligt första eller andra stycket gäller vad som föreskrivs i dessa stadgar. Beviljas medlemskap på grund av ansökan enligt första eller andra stycket inträder förvärvaren i medlemmens ställe.

Ansöker förvärvaren inte om medlemskap inom den föreskrivna tiden eller vägras medlemskap, anses medlemmen därmed ha sagt upp sig till utträde ur föreningen. Förvärvaren har i sådant fall samma rätt som annars tillkommit den avgående medlemmen.

Vad som sägs i andra, tredje och fjärde stycket innebär att en medlem som säljer en ansluten fastighet även kan sälja eller överlåta den andel i föreningen som är knuten till fastigheten. Om överlåtare och förvärvare samtycker till överlåtelsen av andel i föreningen, kan säljaren beviljas utträde och köparen kan bli medlem i säljarens ställe så snart styrelsen eller den styrelsen utsett har godkänt överlåtelsen av säljarens andel.

Har säljaren flera fastigheter (fler andelar) kvarstår säljaren som medlem och köparen ansluts istället som ny medlem, men behöver inte betala insats eftersom denna redan betalats för andelen ifråga.

Om andelen inte överlåts i samband med att fastigheten avyttras, eller om den överlåtits men förvärvaren inte ansöker om, respektive inte beviljas medlemskap, upphör medlemskapet och vederbörande rättsinnehavare får tillbaka den inbetalda insatsen och eventuell beslutad vinstutdelning enligt bestämmelserna i § 5 i stadgarna och i 4 kap 1 § m.fl. i lagen om ekonomiska föreningar.

Dessa villkor gäller i tillämpliga delar även när ägandet av fastighet övergår till annan på grund av bodelning arv eller testamente (se 3 kap. 2 § FL).

§ 9 Medlems avgång

Medlems avgång ur föreningen (medlemskapet upphör) sker alltid vid utgången av ett räkenskapsår.
En uppsägning av medlemskapet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast tre månader före räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid utgången av samma år. Annars sker avgången först vid utgången av nästa räkenskapsår. Sker avgång på grund av uteslutning ska styrelsens respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst 1 månad före räkenskapsårets utgång.

§ 10 Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman och ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, samt högst fem suppleanter.
Mandattiden är två år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet.

Stämman kan besluta om att välja några ledamöter på ett års mandattid för att undvika att samtliga ledamöters mandattid går ut samtidigt.

Stämman får välja ledamöter till styrelsen som inte är medlemmar i föreningen.

Av ledamöterna utses en till ordförande i styrelsen för ett år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår.

Förutom ordföranden konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelsesuppleanter tjänstgör i vald ordning, alltid med rätt att närvara vid styrelsemöte.

§ 11 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

§ 12 Revisorer

Föreningsstämman ska årligen välja en eller två revisorer med högst två suppleanter på ett år d.v.s fram till slutet av årsstämman som hålls påföljande räkenskapsår.

§ 13 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 14 Årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före årsstämman.

Revisorerna ska lämna berättelsen över sin granskning till styrelse senast tre veckor innan årsstämman.

§ 15 Årsstämma

En ordinarie föreningsstämma, årsstämma, ska hållas före juni månads utgång.

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av dennes protokollförare.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.
 10. Medlemsavgift för nästa verksamhetsår.
 11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 12. Val av styrelseordförande.
 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 14. Val av valberedning, minst två personer, varav en sammankallande.
 15. Styrelsens propositioner och medlemsmotioner.

§ 16 Motioner

Ärende som medlem önskar hänskjuta till årsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen senast två månader före stämman.

§17 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling av uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst en tiondel av föreningens medlemmar.
Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 18 Rösträtt

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.
Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo, annan medlem eller ställföreträdare för annan medlem. Ett ombud får endast företräda en medlem.

§ 19 Kallelse och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma och utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker med epost eller brev med posten och anslås på föreningens hemsida.

Alla kallelser, meddelanden och all annan information som ska lämnas till medlemmarna får skickas till medlemmarna per epost under förutsättningar som anges i 1 kap. 8 § lagen om ekonomiska föreningar. En av förutsättningarna är att medlem samtyckt till att information lämnas per epost.
Detta samtycke får när som helst återkallas.

När styrelsen kallat till föreningsstämman ska revisorerna underrättas genom brev eller e-post.

§ 20 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enlig fastställd balansräkning ska, föras i ny räkning och/eller fonderas för särskilt ändamål och/eller utdelas till medlemmarna som återbäring i förhållande till erlagda insatsbelopp, nätavgifter och avgifter för andra tjänster.

§ 21 Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.
För beslut om att upplösa föreningen, likvidation, gäller vad som föreskrivs i 11 kap. i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 22 Stadgeändring

Stadgeändring sker enligt 7 kap. 34 och 35 § i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 23 Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.
Dessa stadgar antogs vid föreningens konstituerande möte 2013-04-22, ändrades vid föreningsstämma 2013-06-18 och antogs vid extra föreningsstämma 2013-08-13, ändrades vid ordinarie föreningsstämma 2020-06-24 och ändrades/antogs vid ordinarie årsstämma 2024-04-18.