Rapport från årsstämman 2020

Onsdag 24 juni hölls den från 26 mars inställda 7:e ordinarie årsstämman, nu utomhus med hänsyn till coronasituationen, i strålande väder.

Per Hillerström hälsade 15 personer från 14 medlemsfastigheten välkomna när stämman öppnades kl. 18.

På fredag i denna vecka 26 kopplas 3 nya anslutningar in – de inom vårt område som ännu inte är med är välkomna – kontakta oss per e-post för att komma igång så fort som möjligt.

Lantmäterimyndigheten i Borås höll den 4 juni en förrättning om ledningsrätt för vårt nät, vilket vann laga rätt i början av juli, registreringen i Ledningskollen är nu klar.

Under året har vi slutredovisat vårt projekt till Länsstyrelsen/Jordbruksverket och det resterande bidraget på 555.816 kr kom in på vårt bankkonto den 15 november, under 5 år från detta datum gäller ”återkravsregler” av bidraget om vi säljer/överlåter vårt nät till ägare.

Kontokrediten hos Swedbank – från början 3,1 milj kr är nu sedan januari 2020 avslutad och på vårt bankkonto finns vid årsstämmodag drygt 350.000 kr.

Det ideella arbetet, enligt anslutningsavtalet, 8 timmar alternativt betala 2000 kr , är det många som gjort och rapporterat till vår projektledare Sven-Olof Salomonsson – några har meddelat att de betalar 2000 kr, detta är nu avslutat utan att någon betalt något beroende på skatteverkets regler.

Vi äger och förvaltar vårt nät tillsammans, ideella insatser kommer fortsatt att behövas för olika uppgifter, du som vill/kan hjälpa till kontakta någon i styrelsen – skicka ett mejl.

Vid årsstämman omvaldes Håkan Eriksson, Sven Olof Salomonsson och Linus Sääf nyvaldes som ersättare för Magnus Rosen som avsagt sig, suppleanterna Anders Engberg och Björn Hidfors omvaldes och ytterligare en suppleant, Lucas Flysjö nyvaldes.

Kvarstående ordinarie styrelseledamöter är Per Olof Eriksson, Per Hillerström, Ingvar Johansson och Fredrik Klawitter.

Styrelsen kommer att konstitueras vid möte – 19 augusti 2020.
Revisorn Monika Ekdahl och rev.suppl Håkan Blixt omvaldes.

De framtida arbetsuppgifterna kommer att förändras – återkommer med ytterligare info efter nästa styrelsemöte.

Byanätsavgiften – kostnader för drift/underhåll av nät, administration, avskrivningar m.m. är oförändrad lika föregående år:

Enskild fastighet – aktiv anslutning 120 kr/ mån exkl. moms ytterligare aktiv anslutning samma fastighet 40 kr/anslutning/månad exkl. moms.

Passiv anslutning 100 kr/år exkl. moms, vid aktivering av anslutningen utgår en anslutningsavgift 1200 kr/exkl. moms.

Hyresfastighet – 40 kr/anslutning/månad exkl. moms, dock en minimiavgift 200 kr/månad exkl. moms.

Företag – Från 250 kr/månad exkl. moms

Stadgarna ändrades/anpassades enligt nya lagar för ekonomiska föreningar.

Medlemsavgiften ändrades till en serviceavgift med samma belopp som tidigare.