Återställning efter grävning

Grävning/plöjning pågår nu med två arbetslag och på många ställen återstår bortforsling av stenar, stubbar m.m. liksom återställning av påverkade markytor.
Vi försöker nu ordna så att områdespersonerna efter kontakt med vår projektledare Sven Olof Salomonsson samordnar de ideella insatserna för att återställningen skall bli till allas belåtenhet.
För övrigt kan meddelas att blåsning av fiber beräknas påbörjas i månadsskiftet sept-okt 2016.