Rapport från årsstämman 2019

Torsdag 21 mars hölls vår 6:e ordinarie årsstämma på Pulsens Golfcenter, Kråkered

Medlemmar från 18 fastigheter hälsades välkomna när stämman öppnades kl. 19.

Veckan före årsstämman kopplades 2 nya anslutningar in och ytterligare några fastigheter är på gång – de inom vårt område som ännu inte är med är välkomna – kontakta oss per e-post för att komma igång så fort som möjligt.

Under året har vi gjort en delredovisning och tillsammans med tidigare förskott fått utbetalt 2,5 milj. (80 % av beviljat bidrag som är 40 % av redovisade kostnader) från Länsstyrelsen/Jordbruksverket.
Ansökan om ledningsrätt skickades in i juli 2018 till Lantmäteriet – förrättningen blev försenad och beräknas preliminärt bli klar före halvårsskiftet och vårt nät blir registrerat på Ledningskollen, därefter skall vårt projekt slutredovisas innan resterande bidrag utbetalas.
Kontokrediten hos Swedbank – från början 3,1 milj är nu på 1,0 milj kr.

Det ideella arbetet, enligt anslutningsavtalet, 8 timmar alternativt betala 2000:- , är det många som gjort och rapporterat till vår projektledare Sven-Olof Salomonsson – några har meddelat att de betalar 2000:- , vi kommer under april-maj att skicka ut fakturor till de medlemmar som ännu inte gjort sin insats eller som anmält att de inte har möjlighet att göra detta.

Det ideella arbete som gjorts har varit av skiftande kvalité – vissa delar har varit nödvändigt att göras på nytt – det allra mesta har varit mycket bra.

Vid årsstämman omvaldes avgående ordinarie styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning.

Styrelsen kommer att konstitueras vid nästa möte – 23 april 2019.

De framtida arbetsuppgifterna kommer att förändras – när nätet är igång och Fiberekonomi sköter det mesta av vår administration – återkommer med ytterligare info efter nästa styrelsemöte.

Byanätsavgiften – kostnader för drift/underhåll av nät, administration, avskrivningar m.m. är oförändrad:

Enskild fastighet

aktiv anslutning 120:-/ mån exkl. moms ytterligare aktiv anslutning samma fastighet 40:-/anslutning/månad exkl. moms

Passiv anslutning 100:-/år exkl. moms, vid aktivering av anslutningen utgår en anslutningsavgift 1200:-/exkl. moms

Hyresfastighet
40:-/anslutning/månad exkl. moms, dock en minimiavgift 200:-/månad exkl. moms

Företag
Från 250:-/månad exkl. moms

December 2018


Vad har hänt, – sedan senaste uppdateringen

Två medlemmar har varit inne på Fiberekonomis portal och uppdaterat sina uppgifter val av faktureringsmetod – nu är det 30 autogiro, 5 har lämnat autogiromedgivande som ännu inte är inlagda, 52 E-faktura/E-postfaktura, övriga 121 har kvar sitt val med brevfaktura och en ny medlem har tillkommit. Inför årsskiftet hoppas vi att fler uppdaterar/väljer ”Faktureringmetod” – på Fiberekonomis webbportal – och ändrar till autogiro eller E-faktura/e-postfaktura och kollar e-postadress m.m.m.m.

Vi ser helst att du väljer autogiro eller E-faktura – kontakta din bank angående detta eller någon av nedanstående kontaktpersoner.

De som ännu inte loggat in kan få en ny epost med uppgifter att logga in på Fiberekonomis webbportal och kontrollera/rätta sina uppgifter. De som inte har mejladress eller dator kan få du hjälp av kontaktpersonerna nedan.

Slutredovisning

Förberedelser för att skicka slutredovisningen av vårt projekt, efter lantmäteriförrättningen är klar och pågår för fullt.

Använd din anslutning –Teknikgruppen hjälper oss:

De som ännu inte använder fibernätets alla möjligheter kontakta Magnus Rosen 0739-027486 eller e-post magnus.rosen@magros.se så kommer någon och hjälper dig.

Kallelse till den uppskjutna lantmäteriförrättningen kommer förhoppningsvis under januari.

Årsstämma 2019

Vid nästa styrelsemöte kommer datum för årsstämman 2019 att beslutas.

  • Enligt stadgarna skall motioner till årsstämman vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsstämman.
  • Valberedningens ledamöter Magnus Rosen, Petri Valkonen och Kent Klaesson påbörjar sitt arbete inför årsstämman.

Kontaktpersoner

• Per Hillerström, 0705-850913 , per@krakeredfiber.se
• Ingvar Johansson, 0702-132155, ingvar@dalvik5.se
• Magnus Rosen, 0739-027486, magnus.rosen@magros.se
• Sven Olof Salomonsson, 0703-027192, kovra@telia.com

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskar KRÅKERED FIBER EK. FÖRENING

Aktuellt i slutet av november 2018

Delredovisning – rekvisition av bidrag från Länsstyrelsen

Delredovisningen skickades till Länsstyrelsen i början av juli 2018 och efter några kompletteringar fick vi utbetalt 1.5 Milj kr utöver tidigare förskott på 1,0 Milj kr och kontokrediten har nu minskat till 1,0 Milj kr.

Återstående uppgifter innan vi kan slutredovisa vårt projekt är:

– att ansökan hos Lantmäteriet om ledningsrätt blir klar.
– att ansluta nya medlemmar
– datum för slutredovisningen är förlängd till 2020-12-31

Ansökan om ledningsrätt

Ansökan till Lantmäteriet – har kompletterats med några markupplåtelseavtal – de flesta är nu klara – Lantmäteriet hjälper oss med de återstående – för att få beslut om ledningsrätt för vårt nät och registreringen på Ledningskollen kompletterad, vilket är en uppgift som skall vara klar inför slutredovisningen.

Lantmäteriförrättningen som är utlyst till 12 december har nu på grund av sjukdom flyttats och ny kallelse/inbjudan från Lantmäteriet kommer senare.

Fakturering byanätsavgift

Fiberekonomi har skickat fakturor för 1:a kvartalet 2019 (betalningsdag 28 november 2018).
Brevfakturor – 128 st, E-faktura – 49 st, Autogiro – 28 st och epostfaktura – 3st.

Brevfaktura är ett kostsamt och osäkert (adressändring, bortglömd inför betalning m.m.) sätt att skicka fakturor.
Vi ser helst att du väljer autogiro eller E-faktura – kontakta din bank angående detta eller någon av nedanstående kontaktpersoner.

De flesta – några återstår – har loggat in på Fiberekonomis webbportal, kollat att uppgifterna är aktuella och valt faktureringsmetod.
De som ännu inte loggat in kan få en ny epost med uppgifter att logga in på Fiberekonomis webbportal och kontrollera/rätta sina uppgifter. De som inte har mejladress eller dator kan få du hjälp av kontaktpersonerna nedan.

Vikten av att ange rätt OCR-nr

När du betalar din faktura, är det viktigt att du anger fakturans OCR-nr.
Använder du manuella inbetalningskort, skriver fel OCR-nr eller något annat som gör att inbetalningen måste hanteras manuellt (manuellt arbete medför högre kostnader), kommer vi att lägga på en avgift på 50 kr för ”Manuell inbetalning” på nästa faktura.

Teknikgruppen

Hjälper oss som ännu inte använder fibernätets alla möjligheter att få hjälp i början att använda fibernätet med det var och en vill och behöver – skicka epost eller ring till Magnus Rosen 0739-027486 eller e-post magnus.rosen@magros.se så kommer någon och hjälper dig.

Nya anslutningar

Vi har fått nya anslutningar/medlemmar och ser fram emot ytterligare för de som bygger och den som inte var med från början – kontakta Sven Olof Salomonsson eller Ingvar Johansson för att få offert över kostnader för att ansluta fastigheten.

Vi äger gemensamt vårt nät, hjälps åt med allt för att förvalta vårt nät och vår ekonomiska förening.
Nu ser vi fram emot Jul och ny år och för vår förening kommer årsstämman prel. i mars 2019.
Då med en ny fas – förvaltning när anläggandet i stort är avslutat – en del nya uppgifter.

Kontaktpersoner
Per Hillerström, 0705-850913, per@krakeredfiber.se
Ingvar Johansson, 0702-132155, ingvar@dalvik5.se
Magnus Rosen, 0739-027486, magnus.rosen@magros.se
Sven Olof Salomonsson, 0703-027192, kovra@telia.com