Stadgar

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Kråkereds fiber ekonomisk förening.

§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett lokalt fibernät för bredband, ledningsnät, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna trafiktjänster, exempelvis så kallade bredbandstjänster och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.

Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

§ 3 Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Borås kommun.
Föreningens verksamhetsområde är Kråkered (söder om Borås stad) med omnejd.

§ 4 Medlemskap
Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde.
Om en fastighet har flera delägare kan dock endast en av dem vara medlem.
Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär.
Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.
Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.

§ 5 Medlems skyldighet
Varje medlem är skyldig att betala av föreningsstämman fastställda insatser samt av föreningsstämman fastställda avgifter och även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6 Insatser
Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 SEK och högst 30.000 SEK per ansluten fastighet.

Av insatsbeloppet skall 100 SEK betalas genom insättning på föreningens bankgiro inom två veckor efter medlemskap har beviljats. Resterande belopp betalas på det sätt och inom den tid styrelsen bestämmer.

En insats återbetalas först ett år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 kap. 1 § i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 7 Avgifter

§ 7.1 Serviceavgift
Varje medlem ska årligen till föreningen betala en medlemsavgift som beslutas av föreningsstämman, dock högst 100 SEK.
Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 7.2 Anslutningsavgift
Varje medlem ska till föreningen betala en anslutningsavgift för anslutning av byggnad på medlemmens fastighet i enlighet med överenskommet Fastighetsanslutningsavtal.
Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.
För anslutningsavtal som tecknas efter byggstart av Ledningsnätet tillkommer utöver insatsen en engångsavgift i enlighet med överenskommet Fastighetsanslutningsavtal.
Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 7.3 Byanätsavgift
Varje medlem ska löpande till föreningen betala en byanätsavgift i enlighet med överenskommet fastighetsanslutningsavtal.
Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 7.4 Andra avgifter
Avgifter för eventuella trafiktjänster bestäms från tid till annan av styrelsen med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning.

§ 8 Uppsägning av medlemskap och uteslutning
Ett medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast två år efter inträdet. Uppsägning ska göras skriftligen till styrelsen minst tre månader före räkenskapsårets slut.

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman för avgörande genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

Om andelen inte överlåts i samband med att fastigheten avyttras, eller om den överlåtits men förvärvaren inte ansöker om, respektive inte beviljas medlemskap, upphör medlemskapet i och vederbörande rättsinnehavare får tillbaka den inbetalda insatsen och eventuell beslutad vinstutdelning enligt bestämmelserna i § 6 i stadgarna och i 4 kap 1 § m.fl. i lagen om ekonomiska föreningar.

Dessa villkor gäller i tillämpliga delar även när ägandet av fastighet övergår till annan på grund av bodelning arv eller testamente (se 3 kap. 2 § FL).

§ 9 Avgång
Avgång ur föreningen sker alltid vid slutet av ett räkenskapsår.
Sker avgång på grund av uteslutning ska styrelsens respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst 1 månad före räkenskapsårets slut.

§ 10 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med lägst noll och högst fem suppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår, medan övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två(2) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.

Till styrelseledamot kan väljas person som ej är medlem i föreningen.

Förutom ordföranden konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelsesuppleanter tjänstgör i vald ordning men har alltid rätt att närvara vid styrelsemöte.

§ 11 Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

§ 12 Revisorer
På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 13 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 14 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

§ 15 Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden
3. Val av två justeringsmän
4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om
hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. Val av valberedning, minst 2 personer, samt en sammankallande som styrelsen utser.
14. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens
stadgar.

§ 16 Motioner
Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en månad före stämman.

§17 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling av uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar.
Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 18 Rösträtt
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.
Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo eller annan medlem. Ett ombud får endast företräda en medlem.

§ 19 Kallelse och andra meddelanden
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller med E-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.

§ 20 Vinstfördelning
Fritt eget kapital enlig fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas för särskilt ändamål och/eller utdelas till medlemmarna som återbäring i förhållande till erlagda Byanätsavgifter och avgifter för andra tjänster.

§ 21 Upplösning av föreningen
Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

§ 22 Stadgeändring
Stadgeändring sker enligt 7 kap. 14 och 15 § i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 23 Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

Dessa har stadgar antagits vid föreningens konstituerande möte 20130422 ändrats vid föreningsstämma 20130618 och antagits vid extra föreningsstämma  20130813 och ändrats vid ordinarie föreningsstämma 2020-06-24.